nceki balk :: Sonraki balk  
Yazar Mesaj
halukgtaKayt: 21 ub 2015
Mesajlar: 87

MesajTarih: Pr Nis 19, 2018 8:16 am    Mesaj konusu: Kur'an ýn Tercümesi, Meali Kur'an Deðil Midir? Alntyla Cevap Gnder

Bazý arkadaþlarýmýz Kur’an kelimesinden, yalnýz Arapça okuduðumuz kitabýn olduðunu anlýyor ve diyorlar ki, Kur’an ýn tercümesi Kur’an deðil mealdir. Gerçekten bu sözler doðru olabilir mi? Kur’an yani Allah ýn vahyinin ana özelliði, deðiþmez kuralý Arapça oluþumudur, yoksa Allah ýn vahyinde bizlere iletmek istediði emirleri yani anlamý, manasýmýdýr? Meal kelime anlamý olarak anlam, kavram, ortaya çýkan þey, sonuç, netice anlamlarýna gelir. Yani Kur’an ý Arapçasýndan dilimize çevirip, Allah bizlere ne söylüyor ve bizlerden ne istiyor, onun apaçýk tercüme edildiði hali anlamýndadýr. Bu durumda buna nasýl olurda, Kur’an deðildir deriz? Kur’an anlamadýðýmýz, bilmediðimiz dilden olan halimidir? Bu sözler, toplumu tedirgin eden, hatta Kur’an ý anlayarak okumaktan alý koyan düþüncelerdir.

Aslýnda bu sorunun cevabýný, Kur’an ý düþünerek okuyan bir Müslüman rahatlýkla verebilir. Bakýn bu sorunun cevabýný, Ýmamý Azam Ebu Hanife, yüzlerce yýl önce nasýl vermiþ.

“Kuran kâðýtlarda Yazýlmýþ ve bizim Okuduðumuz Lafýzlar deðildir. ESAS KUR’AN O LAFIZLARIN TAÞIDIÐI MANADIR ki, bir kelam-i nefsi ( ALLAH ýn zati ile var olmaya devam eden söz ) OLARAK KALIPTAN KALIBA DÖKÜLÜR. O kalýplar sonradan yaratýlmýþ ( Muhdes ) varlýklardýr. OYSAKÝ ESAS KUR’AN, MAHLÛK OLMAYAN BÝR MANADIR.”

GERÇEKTENDE KUR’AN, ALLAH IN KULLARINA AÇIK MESAJIDIR. Anlamýný bilmeden okuduðumuz, Arapça ayetlerin yalnýz Kur’an olduðunu söylersek, Allah ýn bizlere rehber olsun diye gönderdiði kitabýn amacýna, özüne tamamen ters düþen bir hükmü vermiþ oluruz Kur’an kelimesine. KUR’AN ALLAH IN BÝZLERE TEBLÝÐÝDÝR, MESAJIDIR, VAHYÝDÝR. BU TEBLÝÐÝ EÐER ANLAMINI BÝLMEDÝÐÝMÝZ BÝR LÝSANDA OKUYORSAK, TEBLÝÐ GERÇEKLEÞMEMÝÞ DEMEKTÝR KÝ, BU DURUMDA NASIL OLURDA ASIL KUR’AN YALNIZ ARAPÇADIR DERÝZ. Allah ne diyor Kur’an da birçok ayetinde? Kullarým ayetler üzerinde düþünün, aklýnýzý kullanýn. Anlamadan okuduðumuzda, sizce Allah ýn bu emrini yerine bizler getirebilir miyiz? Bunu yapamýyorsak, hala nasýl olurda anlamadan Arapça okuduðumuzda bu Kur’an olur, anladýðýmýz dile çevrildiðinde Kur’an olmaz deriz. Bu düþünce Kur’an ýn indiriliþ amacýna tamamen ters düþer.

KUR’AN KELÝME ANLAMI OLARAK, OKUMAK, OKUNAN ÞEY ANLAMINA GELÝR. Elbette anlamadan okumak deðil, anlayarak ve düþünerek okumak. Bu durumda Kur’an için, Allah ýn vahiylerini bir araya getirilip, anlayarak düþünerek okumak anlamýna gelir Kuýr’an dersek, yanlýþ olmaz. Örnek verelim.

Ýsra 9–10: ÞÜPHESÝZ BU KUR'ÂN, DOSDOÐRU OLANI GÖSTERÝR ve iyi iþler yapan müminlere büyük ödül olduðunu ve âhirete inanmayanlara da acý bir azap hazýrladýðýmýzý bildirir. (Bayraktar Bayraklý meali)

Ýsra 82: BÝZ KUR'AN'DAN, ÝNANANLAR ÝÇÝN ÞÝFA VE RAHMET OLACAK ÞEYLER ÝNDÝRÝYORUZ. Ama bu, zalimlerin yýkýmýný artýrmaktan baþka katký saðlamýyor. (Yaþar Nuri meali)

Bu ayetlerden de anlýyoruz ki, Allah gönderdiði ayetlerin birleþtirilmiþ halinin tamamýna, Kur’an diye bahsediyor. Gönderilen kitabýn, ne maksatla gönderildiðini de bizlere bildiriyor ve diyor ki, bu Kur’an sizlere dosdoðru yolu gösterir ve iletir. Kur’an inananlara þifadýr, onlara yol gösterecek bilgiler indiriyoruz. Bu durumda Kur’an doðru yolun ne olduðunu, acaba kendi dilimizden anlayarak mý okuduðumuzda anlarýz ve öðreniriz, yoksa anlamadýðýmýz bir dilden okuduðumuzda mý? Bu sorunun cevabý çok açýktýr. EÐER KUR’AN I AMACINA UYGUN BÝR ÞEKÝLDE OKUMUYORSAK, BÝZLER ANCAK KUR’AN OKUMUÞ GÝBÝ YAPMIÞ OLURUZ, AMA ASLA BÝZLERE YOL GÖSTERMEZ, ÇÜNKÜ ALLAH IN TEBLÝÐÝNÝ ALMAMIÞ OLURUZ. Daha da kötüsü, Allah bizlerden ne istiyormuþ diye Arapça bilenlere sorduðumuzda, anlatýlanlarýn doðruluðundan asla emin olamayýz. Allah kullarý arasýnda, aracý kabul etmediðini söylüyor, lütfen unutmayalým. Ýmtihanýnda özünde bu yatar. Herkes gücü nispetinde, çaba göstermelidir.

Allah gönderdiði kitabýn isminden bahsederken, yalnýz Kur’an kelimesini kullanmaz, birçok isimler zikreder. Birkaç örnek vermek istiyorum.

Furkan 1: Þaný yücedir o kudretin ki, hakla bâtýlý ayýran o FURKAN'ý, bütün âlemler için bir uyarýcý olsun diye kuluna indirdi. (Yaþar Nuri meali)

Hicr 9: Hiç kuþkusuz, O ZÝKÝRÝ/Kur'an'ý biz indirdik, biz; her hal ve þartta onu muhakkak koruyacak olan da biziz. (Yaþar Nuri meali)

Nisa 174: Ey insanlar! Rabbinizden size güçlü bir delil geldi ve size aydýnlatýcý bir NUR indirdik. (Bayraktar Bayraklý )

Bu ayetlerden de anlýyoruz ki, Allah ýn gönderdiði vahiy topluluðunun ismi yalnýz Kur’an deðil. Allah vahiylerinden bahsederken, bazen Furkan yani eðriyi doðrudan ayýran ismi kullanýyor. Bu durumda bizler, eðriyi doðrudan ayýrabilmemiz için, Allah ýn kitabýný nasýl okumamýz gerekir? Cevabý çok açýktýr, anladýðýmýz dilden. Ýnanýn yoksa anlamadan okuduðumuz kitaba, istediðimiz kadar FURKAN ya da KUR’AN diyelim, bizlere hiçbir faydasý olmaz. Allah Kur’an ýn indiriliþ amacýný açýkça bildirmiþ ve ne demiþti. KULLARIMA YOL GÖSTERÝCÝ OLSUN DÝYE ÝNDÝRDÝK. Eðer anlamýný bilmeden okuyorsak, bizlere nasýl yol gösterici olsun?

Bizleri, anlamýný bilmeden okumaya teþvik etmelerinin nedeni, hatta Türkçe tercümesinden okursan, Kur’an sayýlmaz demelerinin asýl nedeni, ne yazýk ki toplumu din adýna istedikleri gibi yönetebilmek içindir, bu gerçeði asla unutmayalým. Allah Ýslam dininde, ruhban sýnýfý yoktur dedikçe, bizler ellerimizle ruhban sýnýfý yarattýk. Yarattýðýmýz bu ruhbanlarda, kendi hükümranlýðýný sürdürebilmek için, toplumu Allah ile aldatarak, herkes Kur’an ý anlayamaz, Arapça baþka dillere çevrildiðinde anlamý deðiþir, bir kelimenin yüzlerce anlamý vardýr diyerek, topluma korku saldýlar. Her ne hikmetse Kur’an ý anladýðýný iddia edenler, hatta tercüme edenler, anlayýp topluma anlatabiliyorlar. Toplumu hadislerle dinini yöneten bu kiþilere, hiç kimse sormuyor. Hadislerin orijinali de Arapça. Onlar doðru olarak Türkçeye çevriliyor, bu konuda hiç kimse itiraz etmiyor da, Allah ýn nuru Kur’an neden çevrilmesin? Bunlarý söyleyip toplumu aldatanlar, sanki kendileri seçilmiþ insanlar gibi, toplumu iþte böyle oyalayýp, aldatmaya devam ediyorlar.

Deðerli din kardeþlerim. Kur’an, Allah ýn bizlere gönderdiði, eðriden doðruyu ayýrabileceðimiz bir tebliðdir, duyurudur. Bu duyurunun hangi dilden yapýldýðýnýn hiçbir önemi yoktur. Eðer Allah ýn tebliðini aracýsýz almaya çalýþýrken, okuduðumuzu anlayamýyorsak, o teblið asla gerçekleþmemiþ demektir. Allah ýn tebliðini almak isteyen, anlayarak okumalýdýr ki, ayetler üzerinde, Allah ýn istediði gibi düþünüp akýl edebilsin.

Allah gönderdiði tebliðini, Kur’an ý neden Arapça indirdiðini, çok açýk bir þekilde bizlere anlatmýþ ve hatta doðru anlayalým diye örnek vererek izah etmiþtir. Eðer bizler hala bu örnekler üzerinde düþünmeyip, anlamaya çalýþmýyorsak, bizler Allah ýn vahyini hala alamamýþýz demektir.

Ýbrahim 4: Biz, GÖREVLENDÝRDÝÐÝMÝZ HER RESULÜ ANCAK KENDÝ TOPLUMUNUN DÝLÝYLE GÖNDERDÝK KÝ, ONLARA AÇIK-SEÇÝK BEYANDA BULUNSUN. Bunun ardýndan, Allah dilediðini saptýrýr, dilediðini de iyiye ve güzele kýlavuzlar. Azîz'dir, Hakîm'dir O! (Yaþar Nuri meali)

Bu ayeti teblið alan bir Müslüman, Allah ýn gerçek vahyini okumak istiyorsa, anlamýný bilmese de Arapçasýndan okumalýdýr asla diyemez. Dediðimiz andan itibaren, Kur’an ayetlerine ters düþen bir mantýða kendimizi inandýrmýþ olur. Bakýn ayette ne diyor. Kullarým iyice anlayabilsin, yani tebliði gereði gibi anlasýnlar diye, biz daha önce gönderdiðimiz tüm elçilerime, kendi dillerinden kitaplar gönderdik diyor. Bu ayetten çok açýk þunu anlýyoruz. Her Müslüman Allah ýn vahyini, Furkan ýný, nurunu, zikrini, anladýðý dilden okumalý ki, tebliði alýp, düþünüp öðüt alabilsin. YANÝ ALLAH IN TEBLÝÐÝNDE KÝ ASIL ÖZELLÝK, ARAPÇA OLUÞUNDA DEÐÝL, ASIL VAHYÝN ÖNEMÝ, MANASINDADIR, ANLAMINDADIR.

Kur’an ý farklý anlayýp anlatanlar, Allah ýn vahyini anlamaya çalýþýrken, bizzat Kur’an ýn örneklerinden yardým almak yerine, rivayet edilen hadislerden yararlanarak anlamaya çalýþmaktadýrlar. Böyle olunca da, Allah ýn bizlerden ne istediðini deðil, bizlere öðretilenlerin ýþýnda ayetleri anlamýþ oluyoruz. Buda bizler için büyük bir tehlikedir. Onun içindir ki bölündük ve parçalandýk.

Allah bu konuda geleceði bildiði için, bir baþka ayetinde de gereken açýklamayý yapýyor ve bakýn nasýl bir örnek veriyor. Bu ayetten de hala anlamayýp, esas Kur’an Arapçadýr diyorsa bir insan, bazý kiþiler tarafýndan esir alýnmýþ, düþünemiyor Kur’an gerçeklerini göremiyor demektir.

Fussilet 44: EÐER BÝZ ONU YABANCI DÝLDEN BÝR KUR'ÂN YAPSAYDIK ONLAR MUTLAKA: "BU KÝTABIN AYETLERÝ GENÝÞÇE AÇIKLANMALI DEÐÝL MÝYDÝ? ARAP BÝR PEYGAMBERE YABANCI DÝL, ÖYLE MÝ?" DERLERDÝ. Sen de ki: "O, iman edenler için bir hidayet ve þifadýr." Ýman etmeyenlerin kulaklarýnda ise bir aðýrlýk vardýr. Kur'ân onlara göre bir körlüktür. SANKÝ ONLAR UZAK BÝR YERDEN ÇAÐRILIYORLAR (DA DUYMUYORLAR). (Elmalý meali)

Allah bu konuyu, daha nasýl açýkça bizlere bildirsin bilemiyorum. Hala anlayamayanlara, anlamak istemeyenlere, ayetin sonundaki uyarý ders olmalýdýr. Bu ayetten þu dersi çýkarmalýyýz. Allah hiçbir kulunu, anlayamayacaðý bir kitaptan, hükümden sorumlu tutmaz. Onun için Allah ýn vahyini mutlaka, anladýðýmýz dilden okumalýyýz. Okumalýyýz ki, Allah ýn bizlerden ne istediðini doðru anlayabilelim.

Allah ýn bu gerçeðinin önüne set çekmek ve toplumun bilinçlenmesini istemeyenler, topluma öyle bir korku salmýþlardýr ki, Allah a ve onun kitabýna saygýsýzlýðýn en büyüðünü yapmýþlar ve demiþler ki; KUR’AN HER DÝLE ÇEVRÝLEMEZ. Lütfen unutmayalým, tüm diller evrenseldir ve anlamý deðiþmemek þartýyla, farklý kelimelerle tüm dillere çevrilebilir. Sizce Allah tüm insanlarýn dillerine çevrilemeyen bir rehber, teblið gönderip, daha sonra tüm insanlarý Kur’an dan sorumlu tutar mý? Yaradan ýn uyardýðý gibi. HALA BUNUDA MI DÜÞÜNEMÝYORUZ?

Dünya üzerinde yazýlmýþ hiçbir beþeri kitaba, böyle bir saygýsýzlýk yapýlarak, bu kitap þu dilden, diðer dillere çevrilemez denmemiþtir. Arapça, Çince ya da Hintçe yazýlmýþ ilmi kitaplarýn tamamý, tüm dillere çevrilip, anlaþýlýyor hatta bu kitaplardan bilim adamlarý yetiþiyorsa, bizler nasýl olurda Allah katýndan gelmiþ, eþi benzeri olmayan bir NUR için, baþka dillere tam çevrilemez diyoruz. Bu ne saygýsýzlýk. Buna nasýl inanýrýz.

Lütfen bu tuzaða düþmeyelim. Bizlere düþen dikkatle, tercüme edilmiþ Kur’an ayetlerini okuyalým. Art niyetli kiþilerin, ayetler üzerinde yaptýðý tahrifatlarý, kendi çabalarýmýzla araþtýrarak, Allah ýn da gönül gözümüzü açacaðýna söz verdiði gerçeðinden yola çýkarak, Furkan ý anlamaya çalýþalým. Bu çabanýn sonunda, gerçekleri nasýl fark edeceðinizi göreceksiniz. GAYRET BÝZDEN, YARDIM ALLAH DAN. Bu imtihan zorlu bir imtihan. Özveriyle çaba harcayan, inanýn mükâfatýný görecektir.

Saygýlarýmla
Haluk GÜMÜÞTABAK

https://www.facebook.com/Kuranadavet1/?ref=aymt_homepage_panel
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder Yazarn web sitesini ziyaret et
nceki mesajlar gster:   

Yeni balk gnder   Bala cevap gnder    Yeþilalan & Baltacýlý Köyleri Forum Forum Ana Sayfa -> Dini Konular Tm zamanlar GMT
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)


 
Gei Yap:  
Bu forumda yeni balklar aamazsnz
Bu forumdaki balklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarnz deitiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarnz silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsnz

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group. Trke eviri: phpBB Trkiye
Tasarm : Mahmut ZDEMR