nceki balk :: Sonraki balk  
Yazar Mesaj
halukgtaKayt: 21 ub 2015
Mesajlar: 87

MesajTarih: Pr May 31, 2018 4:30 pm    Mesaj konusu: Oruçlarýmýzý, Neden Hicri/Ay Takvimine Göre Tutuyoruz. Alntyla Cevap Gnder


Ýslam ý yaþarken, her zaman bizlere öðretilenleri, ya da söylenenleri Kur’an ile sorgulamalýyýz deriz. Bazý kardeþlerimiz ise sorgulamak insaný dinden çýkartýr, din sorgulanýr mý diye itiraz eder. Hâlbuki sorgulamak, kesin bilgi ile karþýlaþtýrmaktýr. Oda iman ettiðimiz Kur’an dýr. Allah bile indirdiði ve uymamýz gereken ayetleri, hemen körü körüne inanmamýzý istemez, bizlerin ayetler üzerinde önce düþünmemizi, aklýmýzý kullanmamýzý ister. Elbette bununda bir nedeni vardýr. Eðer böyle yaparsak, doðru olduðundan emin olduðumuz bir þeyi, gerektiði gibi titizlikle yerine getirmemizi ve savunmamýzý saðlar bu çabalarýmýz. BUDA BÝZLERÝN ÝMANININ, KALPLERÝNE GÜÇLÜ BÝR ÞEKÝLDE YERLEÞMESÝNE NEDEN OLUR. Bunu yapmadýðýmýz takdir de, dine giren batýl ve hurafeyi din zannetmemiz kaçýnýlmazdýr.

Bu düþünceler ýþýðýnda, günümüzde tartýþýlan bir konu hakkýnda, sizlerin düþünmenize vesile olmak istiyorum. Þöyle bir düþünceyi, tartýþmaya açanlar var. “RAMAZAN ORUCUNU, NEDEN AY TAKVÝMÝNE YANÝ HÝCRÝ TAKVÝME GÖRE TUTUYORUZ. GÜNEÞ TAKVÝMÝNE YANÝ MÝLADÝ TAKVÝME GÖRE TUTUP, SABÝTLESEK DAHA ÝYÝ OLMAZ MI? ÇÜNKÜ ALLAH ORUCUNUZU, AY TAKVÝMÝNE GÖRE TUTUN DEMÝYOR KUR’AN DA.”

Aslýnda son kýsýmda söylenen doðru, Allah orucunuzu, ayýn ismi olan Ramazan ayýna gelince, o ayý oruçlu geçirin diyor. Çünkü Kur’an güneþten ve aydan bahsederken, onlar bir hesaba göre hareket ederler diyerek, ikisinin de bizler için, günleri, aylarý belirleyen zaman ölçüsü olduðunu söylüyor. Gelin bu konuyu, Kur’an ýn verdiði bilgiler ýþýðýnda, düþünerek, aklýmýzý kullanarak anlamaya çalýþalým. Önce konuyla ilgili ayetleri yazalým.

Bakara 185: Ramazan o aydýr ki; insanlara kýlavuz olan, iyi-kötü ayrýmýyla hidayetten kanýtlar getiren Kur'an, onda indirilmiþtir. O HALDE BU AYA ULAÞANINIZ ONU ORUÇLU GEÇÝRSÝN….(Yaþar Nuri meali)

Rahman 5: GÜNEÞ VE AY BÝR HESABA GÖRE HAREKET ETMEKTEDÝR. (Diyanet meali)

Enam 96: Allah, sabahý aydýnlatandýr. O, geceyi dinlenme zamaný, GÜNEÞ VE AYI VAKÝTLERÝN TAYÝNÝ ÝÇÝN BÝRER HESAP ÖLÇÜSÜ KILANDIR. Ýþte bu, güçlü olan ve her þeyi pekiyi bilen Allah'ýn takdiridir. (Bayraktar Bayraklý meali)

Dikkat ettiyseniz, Allah o gün kullanýlan takvimde, ayýn ismi olan Ramazan ayýndan bahsedilerek, Kur’an ýn bu ayda indirilmeye baþlandýðýný söylüyor ve bu aya eriþen, onu oruçlu geçirsin diyor. Dikkat ederseniz hangi takvim olduðu konusundan bahsedilmiyor. Diðer iki ayette ise, güneþin ve ayýn, bir hesaba göre hareket ettiðinden bahsederek, ikisinin de vakitleri tayin için, zaman ölçüsü olduðu bilgisini veriyor. Konuyu daha iyi anlayabilmek için, Kur’an dan araþtýrmaya devam edelim.

Bakara 189: Sana, hilâl þeklinde yeni doðan aylarý sorarlar. De ki: ONLAR, ÝNSANLAR VE ÖZELLÝKLE HAC ÝÇÝN VAKÝT ÖLÇÜLERÝDÝR. ( Diyanet vakfý meali)

Ýþte bu ayette Allah, aslýnda bizlere çok önemli bir bilgi veriyor ve de yol gösteriyor. Tabi düþünen, aklýný kullanan kullarý için. Allah özellikle ay takviminden bahsederek, bu takvim sizlerin Hac aylarýný tespitiniz için önemlidir diyor. Yani Hac aylarýný, bu kelimeyi özellikle kullanýyorum, çünkü Allah Bakara 197. ayetinde, HAC BÝLÝNEN AYLARDADIR der. Ama bizler günümüzde, ne yazýk ki HACCI zilhiccenin birkaç gününe sýkýþtýrarak, Müslümanlarý çok büyük zorluklarla karþý karþýya gelmesine neden olmuþuz. Allah Bakara suresi 189. ayetinde, Hac aylarýnda Hac ibadetimizi, AY takvimine göre özellikle yerine getirmemizi emretmiþtir.

Peki, Allah bunu neden emretmiþ olabilir? Bildiðiniz gibi Güneþ takvimi sabittir ve Ay takvimi güneþ takvimine göre 11 gün önce gelir. Ay takvimi sabit deðil hareketlidir. Ay takviminde aylar tüm mevsimleri dolaþýr. Bundan dolayýdýr ki, Allah özellikle tüm dünya Müslümanlarýnýn, ülkelerinin hava þartlarýný da düþünerek, Hac aylarýnýn her mevsimi dolaþmasýndan dolayý, adaletin saðlanmasý adýna, Hac ibadetimizi AY TAKVÝMÝNE BAÐLAMIÞTIR.

Þöyle bir soru sorabilirsiniz. Çok doðru Allah, Hac vakitlerini Ay takvimine baðlamýþ, ama Oruç konusunda böyle bir hüküm vermemiþ diyebilirsiniz. Yani Oruç konusunda, Güneþ takvimini kullanabiliriz diyenler var. Deðerli din kardeþlerim, Allah bazý konularda bizlere yol gösterir ve bakalým gösterdiðim yolu, farklý yaþantýlarýnda, konularda kullanacaklar mý diye de, diðer konularýn hayata geçirilmesini bizlere özellikle býrakýr. Bu konuyu daha iyi anlayabilmemiz için, Kur’an dan sizlere iki farklý örnek vermek istiyorum.

Allah Cuma salâtý, toplu ibadet, yani Cuma namazý konusunda emrini verir, ama bunun hangi gün yapýlacaðýný söylemez, çaðrýldýðýnda gidilmesini bildirir. Bu ayeti yerine getirebilmek için, ayetin indiði günlerde Allah ýn elçisi ve ashabý, bir araya gelmiþler. Yahudiler haftalýk toplu ibadetlerini cumartesi, Hýristiyanlarda Pazar günü yaptýklarý için, Müslümanlarýn Cuma günü yapmasýnýn daha uygun olduðuna karar verilmiþ. Ama her ne hikmetse, bu konuda ayný itiraz yapýlmýyor ve Cuma günü yaptýðýmýz toplu namazý, Perþembe günü yapalým, hangi gün yapýlacaðý Kur’an da yok demiyorlar.

Ýkinci örneðe gelince. Yine Allah haram aylarýn, bir yýl içinde dört ay olduðunu bildirmiþ Kur’an da, ama hangi aylar olacaðýný belirlemeyip, o günkü toplumun birlikte karar vermesini istemiþtir. Tabi Haram aylarýn ne maksatla, Allah ýn emrettiði konusunu da doðru anlamalýyýz. Ama bu emrin sulandýrýldýðýný, sayýsýný sabit tutup, iþlerine geldiði gibi yerlerini deðiþtirmelerine, Allah kýzýyor ve bunu sakýn yapmayýn diye uyarýyor Kur’an da.

Bu bilgilerden sonra, gelelim asýl konumuza. Allah Hac konusunda özellikle Ay takvimini kullanmamýzý istemesinin nedenini söylemiþtik. Tüm mevsimi dolaþarak, dünyada yaþayan tüm Müslümanlarýn adaletli bir þekilde, her mevsimde Hac görevini yapmalarý adýnaydý. Bir Müslüman ýn önünde, Allah ýn böyle bir örneði dururken, sizce Oruç konusunda farklý bir takvimi kullanmasý mümkün mü? Allah ýn elçisi ve ashabý, elbette bu örnekten yola çýkarak, kendilerinin Oruç konusunda da, Ay takvimini kullanma kararý aldýklarý çok açýktýr. Onun içindir ki, oruçlarýmýzý güneþ takvimine göre sabitleyelim demek, asla dünya Müslümanlarý adýna, mevsim farklýlýklarýndan dolayý adaletli olmayacaktýr. Bu ve buna benzer konularda, tüm Müslümanlarýn birlikte hareket etmesi de çok önemlidir. Yani biz ülke olarak, oruçlarýmýzý güneþ takvimine sabitliyoruz demek yanlýþ olur.

Bu konuda þunu da belirtmek isterim. Güneþ takvimi çok daha hassas ve daha teknik bilgiler gereken bir takvimdir. SIRASI GELMÝÞKEN SÖYLEMEK ÝSTERÝM. DAHA HASSAS VE BÝLÝMSEL ÖLÇÜLERLE HESAPLANDIÐI ÝÇÝN, HESABI ZOR OLDUÐUNDAN, KARIÞIKLIK OLMAMASI VE DÜNYA MÜSLÜMANLARI ARASINDA, DAHA KOLAY BÝRLÝKTELÝK SAÐLANMASI ADINA, AY TAKVÝMÝNÝN DÝNÝ KONULARDA KABUL EDÝLMÝÞ OLMASI, KUVVETLÝ MUHTEMELDÝR. Çünkü ay takviminin takibi, gözlemleyerek yapýlabiliyor. Yeni ayýn ilk günü, hilalin görülmesiyle baþlar.

Bu konuda söylememiz gereken çok önemli bir konuda, güneþ takviminin genel hayatýmýzda, günümüzde asla vazgeçilemez bir takvim oluþudur. Çünkü ilmin geliþmesiyle, aylarýn ve yýllarýn çok daha hassas tespiti, güneþ takvimiyle saðlanmýþtýr. Güneþ takvimiyle bir yýlýn 365 gün 6 saat olduðu, çok ince detaylarý ile hesaplandýðý halde, ay takvimiyle bu ince hesap yapýlamadýðýndan, ay takvimi, 354 gündür. Yani güneþ takviminden 11 gün eksiktir.

Sonuç olarak, þunu söylemek isterim. Hac görevimizi ve Ramazan oruçlarýmýzý tutarken, Ay takviminden istifade etmemiz, dünya Müslümanlarý arasýnda daha adaletli olacaðý, çok açýk anlaþýlmaktadýr. Bu konuda tartýþmanýn da akýlcý olmayacaðýný, Kur’an dan aldýðým örneklerden yola çýkarak söyleyebilirim.

Saygýlarýmla
Haluk GÜMÜÞTABAK


https://www.facebook.com/Kuranadavet1/?ref=aymt_homepage_panel
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder Yazarn web sitesini ziyaret et
nceki mesajlar gster:   

Yeni balk gnder   Bala cevap gnder    Yeþilalan & Baltacýlý Köyleri Forum Forum Ana Sayfa -> Dini Konular Tm zamanlar GMT
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)


 
Gei Yap:  
Bu forumda yeni balklar aamazsnz
Bu forumdaki balklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarnz deitiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarnz silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsnz

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group. Trke eviri: phpBB Trkiye
Tasarm : Mahmut ZDEMR